Dnes je 16. 06. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Spravodajstvo

Kde je jedno telo, je aj jeden duch

V Katechizme Katolíckej Cirkvi je napísané toto.


 

7. článok

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

1601  „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti."93

 

MILOSŤ SVIATOSTI MANŽELSTVA

1641     „Kresťanský manželia... majú vo svojom životnom stave a položení svoj vlastný dar v Božom ľude."155  Táto milosť vlastná sviatosti manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty. Touto milosťou „si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom pomáhajú k svätosti".156

1642     Prameňom tejto milosti je Kristus. „Lebo ako kedysi Boh vyšiel v ústrety svojmu ľudu zmluvou lásky a vernosti, tak teraz Spasiteľ ľudí a Ženích Cirkvi ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva."157   Zostáva s nimi, dáva im silu vziať na seba svoj kríž a nasledovať ho, znovu povstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť bremená,158  podriaďovať sa jeden druhému v „v bázni pred Kristom" (Ef 5, 21) a milovať sa nadprirodzenou nežnou a plodnou láskou. V radostiach ich lásky a ich rodinného života im Kristus už na tomto svete dáva vopred okúsiť Baránkovu svadobnú hostinu:

„Ako by sme mohli opísať šťastie takého manželstva, ktoré Cirkev spája, obeta posilňuje, požehnanie spečaťuje, anjeli ohlasujú a Otec schvaľuje?... Aké jarmo to majú dvaja veriaci  spojení jedinou nádejou, jedinou túžbou, rovnakým spôsobom života a  tou istou podriadenosťou! Obaja sú deti jedného Otca, obaja sú spolusluhovia. Nijaký rozdiel ducha ani tela, ale naozaj dvaja v jednom tele. Kde je jedno telo, je [aj] jeden duch."159 

 

93     KKP, kán. 1055, § 1

155   DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, dogm. konšt. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16.

156   DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, dogm. konšt. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15-16; porov. tamže,  41: AAS 57 (1965) 47

157   DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, past. konšt. Gaudium at spes, 48: AAS 58 (1965)1068.

158   Porov. Gal 6, 2

159  TERTULIÁN, Ad uxorem, 2, 8, 6-7: CCL 1, 393 (PL 1, 1415-1416); porov. JÁN  PAVOL II., apošt. Exh.   Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 96.

Napísaný: 2010-09-23, čítaný 1104x

Meno:

Komentár:
SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk